سنجش عملکرد

پسر کوچکی وارد داروخانه شد، کارتن جوش شیرین را به سمت تلفن هل داد. بر روی کارتن رفت تا دستش به دکمه های تلفن برسد و شروع کرد به گرفتن شماره ای هفت رقمی. مسئول دارو خانه متوجه پسر بود و به مکالماتش گوش داد. پسرک پرسید،" خانم، می توانم خواهش کنم کوتاه کردن چمن ها را به من بسپارید؟" زن پاسخ داد، کسی هست که این کار را برایم انجام می دهد." پسرک گفت:"خانم، من این کار را نصف قیمتی که او می گیرد انجام خواهم داد". زن در جوابش گفت که از کار این فرد کاملا راضی است. پسرک بیشتر اصرار کرد و پیشنهاد داد،" خانم، من پیاده رو و جدول جلوی خانه را هم برایتان جارو می کنم، در این صورت شما در یکشنبه زیباترین چمن را در کل شهر خواهید داشت." مجددا زن پاسخش منفی بود". پسرک در حالی که لبخندی بر لب داشت، گوشی را گذاشت. مسئول داروخانه که به صحبت های او گوش داده بود به سمتش رفت و گفت: "پسر...از رفتارت خوشم میاد؛ به خاطر اینکه روحیه خاص و خوبی داری دوست دارم کاری بهت بدم" پسر جوان جواب داد،" نه ممنون، من فقط داشتم عملکردم رو می سنجیدم، من همون کسی هستم که برای این خانوم کار می کنهلبخند

/ 6 نظر / 17 بازدید
الهام

این دفعه اگه آپ کنی و خبر ندی میکشمت... راست میگم.... میکشمتتتتتتتتت زن امروز آپ شد http://zane-emrooz.persianblog.ir/

صبا

مينا جون خوشحالم نوشته هاتو خوندم و باهات آشنا شدم [قلب][قلب][گل]

ندا

مینا جونم چه باحال بود این..... ادمو میبره تو فکر[سوال][گل][گل][گل]

صبا

خيلي جالب بود. اون خانم عجب معرفتي داشته.

سلوا

مینا گلی چه بامزه بود عزیزم /عجب پسر باهوشی بوده بابا ای ول [دست]